De Hasselbraam. Dit is onze school

Op De Hasselbraam werken we vanuit deze vijf kernwaarden. Hier staan we voor!

Een persoonlijke school
Uw kind mag er zijn met al zijn talenten en mogelijkheden. Onze leerkrachten hebben oprechte interesse in iedere leerling. We stemmen het onderwijs af op de behoeften van uw kind en spelen in op meer begaafde kinderen en op kinderen die baat hebben bij extra instructie. We helpen elkaar en doen veel samen. Leerkrachten, leerlingen en ouders gaan beleefd en vertrouwd met elkaar om. Zo zorgen we ervoor dat alle kinderen met plezier kunnen groeien.

Een opbrengstbewuste school
Ons onderwijsprogramma stimuleert uw kind, op cognitief gebied, maar zeker ook in sociaal, digitaal en cultureel opzicht. Goede taal- en rekenresultaten vinden wij belangrijk. We hebben specialisten in huis op het gebied van dyscalculie, dyslexie en gedrag. Als uw kind dit nodig heeft, kan het extra uitdaging krijgen in de lessen voor ‘meerkunners’. Het gebeurt meer dan eens dat kinderen hun eigen verwachtingen overtreffen.

Een vertrouwde school
Kinderen leren het beste als zij zich veilig en geborgen voelen. Wij besteden daarom veel aandacht aan het welbevinden van uw kind. In onze school is er structuur. Onze leerkrachten hebben vaste, herkenbare werkwijzen en vertellen de kinderen duidelijk wat er van hen verwacht wordt. Onze lokalen zijn rustig en logisch ingericht. We investeren in zelfredzaamheid en zelfvertrouwen. Wij zijn niet voor niets een gecertificeerde Kanjerschool, waarmee we de sociale vaardigheden en weerbaarheid van elk kind trainen.

Samen op school
Op onze school zijn we er voor elkaar. U kunt na schooltijd altijd binnenlopen om het werk van uw kind te bekijken of om de leerkracht te spreken. Ouders zijn betrokken bij de school in onze ouderraad en medezeggenschapsraad.
De kinderen kunnen hun wensen duidelijk maken in de Leerlingenraad. Voor nieuwe kleuters is er een kennismakingsgesprek voordat uw kind vier jaar wordt, een instroomgesprek na zes weken en een huisbezoek. Zo leggen we de basis voor een prettig en persoonlijk contact met iedere ouder.

Een gezonde school
De Hasselbraam werkt structureel aan de gezondheid en een gezonde leefstijl van de leerlingen. Actieve, gezonde kinderen, die leren in een veilige omgeving met een fris klimaat, behalen de beste schoolresultaten. Onze school heeft het landelijke vignet Gezonde School voor drie thema’s behaald: Voeding, Bewegen en Sport en Sociaal-emotionele ontwikkeling.

Persoonlijk, opbrengstbewust, vertrouwd, samen en gezond – dat is De Hasselbraam. Welkom! 
Cookie instellingen